Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534105 nr. 16

34 105 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VELDMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 30 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, vervalt in artikel 6, eerste lid, onderdeel d, «primair» en wordt na «kan worden gemeld» ingevoegd: en het bestuursorgaan, de dienst of de andere daartoe bevoegde instantie het vermoeden van een misstand naar behoren behandelt of heeft behandeld.

Toelichting

De indieners van het voorstel geven aan dat het niet de bedoeling is dat onderzoek van de bevoegde instanties over wordt gedaan. De indieners van dit amendement delen dit uitgangspunt, maar vinden dit onvoldoende uit de tekst van het wetsvoorstel blijken.

Het Huis verwijst door naar inspecties en andere diensten. Dit amendement heeft tot gevolg dat er geen onderzoek wordt overgedaan dat reeds door een andere instantie is of wordt gedaan. Dan stelt het Huis geen onderzoek in. In artikel 17b is reeds bepaald dat het Huis samenwerkingsprotocollen kan sluiten met inspecties en toezichthouders. Artikel 17a, derde lid, is van overeenkomstige toepassing waardoor in een concreet geval er afstemming zal plaatsvinden tussen de afdeling onderzoek en de betreffende inspectie over de inrichting van beide onderzoeken. Het blijft wel mogelijk om aanvullend aan het strafrechtelijk onderzoek, onderzoek te doen gericht op de waarheidsvinding, als aanvullend onderzoek op het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie.

Bisschop Veldman