Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534105 nr. 15

34 105 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 29 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, vervalt in artikel 3a, derde lid, het onderdeel c, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b, subonderdeel 2°, door: en.

II

In artikel I, onderdeel D, komt artikel 3l, derde lid, te luiden:

  • 3. De in een adviesaanvraag verstrekte informatie over een vermoeden van een misstand en het advies worden door de afdeling advies niet verstrekt aan de afdeling onderzoek.

Toelichting

De indieners van het wetsvoorstel beogen een duidelijke scheiding tussen de afdeling advies en de afdeling onderzoek. Die keuze is niet helemaal doorgetrokken. De mogelijkheid die in het wetsvoorstel wordt geboden om naar aanleiding van één of meerdere adviesaanvragen te besluiten tot een onderzoek, past hier niet bij. Indien een verzoek om informatie of advies niet leidt tot een verzoek om onderzoek, dan is er geen reden om er wel onderzoek naar te doen. De vrijblijvendheid van een verzoek om advies of informatie komt anders in het gedrang. Informatie die gegeven is in het kader van een adviesaanvraag mag dan ook niet worden verstrekt aan de afdeling onderzoek.

Dit wordt wetstechnisch vormgegeven door artikel 3a, derde lid, onderdeel c te laten vervallen en in artikel 3l, derde lid, op te nemen dat aan de afdeling advies verstrekte informatie niet wordt verstrekt aan de afdeling onderzoek.

Bisschop