Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534105 nr. 14

34 105 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 29 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 6, eerste lid, onderdeel d, na «kan worden gemeld» ingevoegd:, dan wel deze bestuursorganen of diensten op basis van de onderzochte feiten en omstandigheden tot de conclusie zijn gekomen dat er geen sprake is van een misstand.

Toelichting

De indieners van het voorstel geven aan dat het niet de bedoeling is dat onderzoek van de bevoegde instanties over wordt gedaan. De indiener van dit amendement deelt dit uitgangspunt, maar vindt dit onvoldoende uit de tekst van het wetsvoorstel blijken. Daarom dient hij dit amendement in. Dit amendement heeft tot gevolg dat er geen onderzoek wordt overgedaan dat reeds door een andere instantie is gedaan. Door de keuze om deze uitzondering te koppelen aan de onderzochte feiten of omstandigheden blijft het wel mogelijk om aanvullend aan het strafrechtelijk onderzoek, onderzoek te doen gericht op de waarheidsvinding, als aanvullend onderzoek op het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie.

Wetstechnisch is dit amendement vormgegeven door aanvulling van artikel 6, eerste lid, onderdeel d.

Bisschop