34 104 Langdurige zorg

Nr. 343 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 oktober 2021

Met mijn brief aan de Tweede Kamer van 23 september jl.1 heb ik gereageerd op de motie van de leden Hijink en Bikker om extra financiële middelen vrij te maken voor zorgsalarissen (Kamerstuk 25 295, nr. 1426).

Het kabinet stelt voor 2022 in totaal € 675 miljoen extra beschikbaar voor hogere zorgsalarissen. Via deze brief informeer ik u over de impact op de Wlz.

Het aandeel van de Wlz in de genoemde € 675 miljoen bedraagt € 221 miljoen. Dit bedrag voeg ik toe aan het Wlz-kader voor 2022. Het Wlz-kader neemt hierdoor toe van € 29.760 miljoen (zoals opgenomen in mijn eerdere brief van 28 september jl. over het Wlz-kader2) tot € 29.981 miljoen. Onderstaande tabel bevat de verdeling van het verhoogde Wlz-kader over de contracteerruimte voor zorg in natura, het pgb-kader en de gereserveerde herverdelingsmiddelen.

 

Wlz-kader 2022

29.981

A

Contracteerruimte bij aanvang 2022

26.550

B

Pgb-kader bij aanvang 2022

3.131

C

Gereserveerde herverdelingsmiddelen 2022

300

Ik heb de NZa verzocht het verhoogde Wlz-kader dat bij aanvang van 2022 beschikbaar is, te verdelen over de zorgkantoren. Daarnaast heb ik de NZa verzocht om de extra arbeidsvoorwaardenruimte te verwerken door een verhoging van de gereguleerde maximumtarieven voor de Wlz in 2022.

In de inkoopafspraken tussen zorgkantoor en zorgaanbieder worden tariefpercentages opgenomen ten opzichte van de maximumtarieven van de NZa. Op grond van dit percentage zullen de hogere maximumtarieven van de NZa vanzelf leiden tot een hoger tarief in euro’s voor de zorgaanbieders en daarmee tot de gewenste extra arbeidsvoorwaardenruimte bij de zorgaanbieders.

Een overeenkomstige brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstuk 22, 29 282, nr. 444.

X Noot
2

Kamerstuk 34 104, nr. 342.

Naar boven