34 104 Langdurige zorg

Nr. 299 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2020

Hierbij bied ik u de 1-meting van de monitor van het programma Langer Thuis aan1. Deze monitor is door het RIVM gemaakt. Na de nulmeting die verscheen in 2019 is dit de volgende jaarlijkse meting van het programma. In de monitor worden de cijfers gepresenteerd voor de set indicatoren waarmee de actielijnen van het programma Langer Thuis gemonitord worden. Een beleidsreactie op de monitor ontvangt u dit najaar in de tweede voortgangsrapportage van het programma. Een tussenstand van zaken heeft u reeds voorafgaand aan het notaoverleg care van 15 juni jl. (Kamerstuk 34 104, nr. 298) ontvangen.2

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstukken 31 765 en 34 104, nr. 494.

Naar boven