34 104 Langdurige zorg

Nr. 297 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 288

Voorgesteld 23 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op basis van de motie Dik-Faber/Slootweg (Kamerstuk 35 000 XVI, nr. 56) verschillende opties met daarbij voor- en nadelen voor de financiering van geestelijke verzorging in de thuissituatie na 2020 zijn geïnventariseerd en dat de Minister van VWS hierover begin 2020 een besluit zou nemen;

overwegende dat met het ZonMw programma Zingeving de verdere ontwikkeling van geestelijke verzorging en levensbegeleiding wordt gestimuleerd;

van mening dat de hieruit opgedane kennis stevig dient te worden verankerd in de praktijk, waarbij er een goede landelijke dekking is van geestelijke verzorging in de thuissituatie;

verzoekt de regering, te zorgen voor een structurele financieringsvorm van geestelijke verzorging in de thuissituatie die hierbij goed aansluit, bijvoorbeeld via regionale Centra voor Levensvragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Dik-Faber

Naar boven