34 104 Langdurige zorg

Nr. 220 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 mei 2018

Op 11 mei 2017 heb ik het verzoek ontvangen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om u te informeren over mijn acties naar aanleiding van de brief van de Nationale ombudsman over de motivering van besluiten bij aanvragen voor de dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg. Naar aanleiding van uw verzoek informeer ik u hierbij over het genomen besluit tot aanpassing van de motivering van besluiten omtrent dubbele kinderbijslag intensieve zorg.

De Nationale ombudsman (NO) heeft aandacht gevraagd voor de wijze waarop aanvragers van dubbele kinderbijslag vanwege intensieve zorg worden geïnformeerd over het advies van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) aan de Sociale verzekeringsbank (SVB). De NO heeft aangegeven dat hij telefonisch contact tussen overheidsinstanties en burgers over het algemeen als positief waardeert. Hij vindt echter dat van burgers niet verwacht kan worden dat zij de motivering van een besluit alleen telefonisch tot zich kunnen nemen. De NO heeft daarom verzocht om de motivering van besluiten in overeenstemming te brengen met hetgeen burgers mogen verwachten. Naast de huidige telefonische motivering, omtrent het besluit tot verlening van dubbele kinderbijslag, stelt de NO dat een aanvullende schriftelijke motivering noodzakelijk is om te voldoen aan het behoorlijkheidvereiste van een goede motivering.

Door het Ministerie van SZW is met cliëntenorganisaties, CIZ en SVB bezien op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan het verzoek. Het voorstel dat daaruit komt is dat CIZ de ouders – naast het bestaand telefonisch contact – ook schriftelijk informeert over de uitkomst van het CIZ-advies. Het schriftelijk advies zal zowel bij een positief als een negatief advies gemotiveerd worden.

Dit vergt aanpassing van processen en instructie van medewerkers bij CIZ en SVB. Ook vergt dit afstemming tussen CIZ en SVB met het oog op een goede aansluiting van de processen bij beide organisaties.

Door de SVB en CIZ is een uitvoeringstoets uitgevoerd voor de voorgestelde aanpassing van het proces. Deze uitvoeringstoets is goedgekeurd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De voorgestelde implementatiedatum is 1 augustus 2018.

Ik ben van oordeel dat met het besluit om het proces aan te passen, tegemoet wordt gekomen aan het signaal van de NO. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

Naar boven