34 104 Langdurige zorg

Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN VAN GERVEN

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat dagbesteding, logeeropvang en respijtzorg onderdeel zijn van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

constaterende dat in veel gemeenten dagbesteding en begeleiding alleen aangeboden worden als algemene voorziening;

overwegende dat het aanbieden van allerlei vormen van dagbesteding als algemene voorziening leidt tot negatieve consequenties, bijvoorbeeld voor het kwaliteitsniveau maar ook voor de hoogte van de eigen bijdrage, namelijk het betalen van de kostprijs;

van mening dat onder anderen mensen met de diagnose dementie behoefte kunnen hebben aan een kwalitatief goed functionerende maatwerkvoorziening, zoals het onderzoek van Alzheimer Nederland aantoont;

verzoekt de regering, de Wet maatschappelijke ondersteuning zodanig aan te passen dat bij zwaardere zorgvragen en doelgroepen en bijbehorende diagnoses zoals dementie, in principe aanspraak kan worden gemaakt op maatwerkvoorzieningen zoals dagbesteding, logeeropvang en respijtzorg die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Van Gerven

Naar boven