Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634086 nr. 17

34 086 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TOORENBURG

Ontvangen 8 december 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel QQ, wordt artikel 6:4:9 als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Bij gebreke van volledige betaling binnen de ingevolge artikel 6:4:1, tweede lid, bedoelde termijn kan de opsporingsambtenaar in afwachting van de komst van de deurwaarder de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om voor verhaal vatbare voorwerpen veilig te stellen. Deze maatregelen kunnen de vrijheid van personen die zich ter plaatse bevinden beperken.

II

In artikel I, onderdeel QQ, wordt in artikel 6:4:10 na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 6a. Op vordering van de officier van justitie kan het onderzoek krachtens een machtiging van de rechter-commissaris worden onderbroken en hervat. De onderbreking schorst de duur van de machtiging bedoeld in het vijfde lid.

III

In artikel I, onderdeel QQ, vervalt in artikel 6:4:11 het zevende lid.

Toelichting

Dit amendement regelt in de eerste plaats dat een strafrechtelijk executie onderzoek (hierna: een SEO) door de rechter-commissaris, op vordering van de officier van justitie, kan worden onderbroken en hervat. Ten tweede regelt het amendement dat vermogens van criminelen, ook buiten een SEO, kunnen worden bevroren.

In haar reactie op onderhavig wetsvoorstel heeft College van procureurs-generaal namens het Openbaar Ministerie (OM) aangegeven dat de regeling omtrent het SEO in de praktijk pas kort van kracht is maar al enkele aanpassingen behoeft. Indiener kan niet goed doorgronden waarom de regering hier middels onderhavig wetsvoorstel niet direct gevolg aan heeft gegeven, gelet op het belang van de opsporing en de politieke wens om crimineel verkregen gelden (zo snel mogelijk) te ontnemen. Daarom stelt indiener in dit amendement de volgende wijzigingen voor.

  • 1. Een SEO kan tijdelijk worden onderbroken en hervat.

  • 2. De mogelijkheid van het «bevriezen» van vermogens van criminelen, ook buiten een zogeheten SEO, in afwachting van de komst van een deurwaarder, wordt in de wet opgenomen.

Graag licht indiener deze wijzigingen als volgt toe.

  • 1. In het huidige stelsel is een (tijdelijke) onderbreking van het SEO niet mogelijk. De maximumtermijn vanaf het moment van aanvang is twee jaar. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, zoals de afhankelijkheid van onderzoek in het buitenland maar ook het in eerste instantie ontbreken van concrete aanknopingspunten, die onderbreking van het onderzoek noodzakelijk maken in de praktijk.

  • 2. Daarnaast kent de SEO-regeling in het zevende lid van het voorgestelde artikel 6:4:11 Sv de bevoegdheid voor opsporingsambtenaren om te bevriezen in afwachting van de komst van een deurwaarder. Deze bevoegdheid is in de praktijk effectief gebleken bij het veilig stellen van voor verhaal vatbare voorwerpen. Het OM geeft aan dat zij graag deze bevoegdheid graag in elke ontnemingszaak zou willen toepassen, dus ook wanneer er geen SEO is ingesteld.

Van Toorenburg