Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634086 nr. 15

34 086 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID HELDER

Ontvangen 8 december 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel QQ, wordt in artikel 6:2:11, zesde lid, de eerste volzin vervangen door: De directeur van de penitentiaire inrichting adviseert omtrent de te stellen bijzondere voorwaarden. De reclassering kan adviseren omtrent de te stellen bijzondere voorwaarden.

Toelichting

De indiener is het niet eens met het voorstel om wettelijk vast te leggen dat de Reclassering in alle gevallen adviseert over de te stellen voorwaarden. Dit wordt met dit amendement dan ook geschrapt uit het wetsvoorstel; hiermee komt het oude regime te herleven.

Naast de soms tegenstrijdige adviezen is de indiener van mening dat de Reclassering op deze manier te veel invloed heeft. Het geven van adviezen door de reclassering wekt ook de schijn van belangenverstrengeling.

Helder