Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634086 nr. 12

34 086 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN BISSCHOP

Ontvangen 8 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel QQ, wordt in artikel 6:2:12, eerste lid, na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • da. onvoldoende kan worden ingestaan voor de veiligheid van de samenleving dan wel verstoring van de openbare orde dreigt;.

Toelichting

De indieners zijn van mening dat het in bijzondere gevallen mogelijk moet zijn dat voorwaardelijke invrijheidsstelling achterwege blijft, indien er een gegrond vermoeden is dat invrijheidsstelling zal leiden tot onveilige situaties of zal leiden tot verstoring van de openbare orde.

Van der Staaij Bisschop