Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634086 nr. 11

34 086 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN BISSCHOP

Ontvangen 8 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel QQ, wordt artikel 6:2:6 als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt de dubbele punt aan het slot vervangen door een komma.

2. In onderdeel a vervalt de aanduiding «a.» en wordt de puntkomma aan het slot vervangen door een punt.

3. Onderdeel b vervalt.

Toelichting

De indieners vinden het ongewenst wanneer de samenloop van vrijheidsstraffen ertoe leidt dat het onvoorwaardelijk deel van de vrijheidsstraf korter wordt dan het geval zou zijn als de vrijheidsstraffen afzonderlijk ten uitvoer zouden zijn gelegd. De in het wetsvoorstel voorgelegde regeling houdt in dat iemand die twee vrijheidsstraffen van een jaar opgelegd heeft gekregen in het geval van afzonderlijke tenuitvoerlegging in totaal twee jaar gedetineerd is, terwijl in het geval van aansluitende tenuitvoerlegging zijn onvoorwaardelijke straf al na 16 maanden eindigt. Het al dan niet aansluitend ten uitvoer leggen van straffen dient geen invloed te hebben op de totale detentieduur.

Van der Staaij Bisschop