Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634086 nr. 10

34 086 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN BISSCHOP

Ontvangen 8 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel QQ, wordt in artikel 6:2:4, eerste lid, na «Onze Minister kan» ingevoegd «in uitzonderlijke gevallen» en wordt een volzin toegevoegd, luidende: Deze onderbreking duurt niet langer dan noodzakelijk.

Toelichting

Het is denkbaar dat er in sommige gevallen reden is om de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf te onderbreken. De wettekst laat in het midden of hier beperkt of ruimhartig gebruik van gemaakt kan worden. Indieners vinden het gewenst dat duidelijk is dat alleen in zeer bijzondere gevallen de vrijheidsstraf kan worden onderbroken en ook voor een zo beperkt mogelijke termijn.

Van der Staaij Bisschop