Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534058 nr. 16

34 058 Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Ontvangen 25 maart 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 6 vervalt.

II

Aan artikel 15 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Indien in het kavelbesluit een vrijstelling is verleend als bedoeld in artikel 7, eerste lid, wordt aan de vergunning in elk geval als voorschrift verbonden dat de houder van de vergunning de handelingen waarvoor die vrijstelling is verleend uitsluitend verricht indien er op dat moment geen andere bevredigende oplossing bestaat voor die handelingen met het oog op het bouwen of exploiteren van een windpark.

Toelichting

Dit amendement regelt twee zaken:

Ten eerste wordt artikel zes geschrapt. Hiermee vervalt de buiten toepassing verklaring van de artikelen 9 en 10 van de Flora- en faunawet voor de handelingen die zijn opgenomen in artikel 6. Dit betekent dat de Minister alleen vrijstellingen kan verlenen op grond van artikel 7

Ten tweede regelt het amendement dat vergunninghouders alleen van een in een kavelbesluit verleende vrijstelling gebruik mogen maken, wanneer op dat moment geen andere bevredigende oplossing bestaat voor de handelingen waarop die vrijstelling ziet. Dit kan bijvoorbeeld via de alternatieven in een MER-onderzoek worden aangetoond. Deze regel wordt als voorschrift verbonden aan de vergunning.

Van Veldhoven