Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534058 nr. 15

34 058 Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN

Ontvangen 25 maart 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 34, tweede lid, komt als volgt te luiden:

  • 2. Artikel 12 is niet van toepassing op windparken waarvoor voor de datum waarop deze wet in werking treedt een vergunning is verleend op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken of op grond van artikel 6.5 van de Waterwet en waarvoor geen subsidie is verleend op grond van een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies of op grond van artikel 72m van de Elektriciteitswet 1998 zoals dat luidde op 31 december 2008, tot het moment waarop het eerste kavelbesluit onherroepelijk is. Vanaf dat moment vervallen de vergunningen die zijn verleend op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken of op grond van artikel 6.5 van de Waterwet.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de vergunningen voor windparken op zee die eerder verleend zijn, niet komen te vervallen per de datum van inwerkingtreding van de wet, maar pas op het moment waarop het eerste kavelbesluit onherroepelijk is. Ook is artikel 12 tot dat moment niet van toepassing. Hierdoor blijft de mogelijkheid bestaan om windparken aan te leggen op grond van de oude vergunningen, tot de nieuwe systematiek functioneert. Dit amendement verkleint daarmee de kans op vertraging. Om windparken op zee volgens de nieuwe opzet te realiseren, moeten eerst kavelbesluit en SDE+-besluit worden vastgesteld en moet bovendien de nieuwe Elektriciteits- en gaswet tot stand komen.

Van Tongeren