Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534058 nr. 11

34 058 Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 25 maart 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 17, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «uitgevoerd,» vervangen door: uitgevoerd, of.

2. In onderdeel c wordt «ingetrokken of» vervangen door: ingetrokken.

3. Onderdeel d vervalt.

Toelichting

Met dit amendement vervalt de grond dat een vergunning kan worden gewijzigd of ingetrokken indien dit wordt gerechtvaardigd door een wijziging in de technische of financiële mogelijkheden van de houder.

Een goed investeringsklimaat met voldoende zekerheden voor investeerders is belangrijk voor de bouw van windparken op zee. Het is daarom wenselijk om terughoudend te zijn met wettelijke bevoegdheden om een vergunning in te trekken. Artikel 17, lid 1, onderdeel d, biedt veel ruimte voor het intrekken van een vergunning en leidt daarom tot meer investeringsonzekerheid. Wijziging of zelfs intrekking van een vergunning kan aan de orde zijn door «een wijziging in de technische of financiële mogelijkheden van de houder». Het stellen van deze grond om een vergunning in te trekken of te wijzigen leidt tot meer onduidelijkheid en onzekerheid.

Het is wel relevant om van de vergunninghouder te eisen om binnen redelijke termijn te voldoen aan de voorwaarden van de vergunning, zoals tijdige realisatie van het windpark. Deze voorwaarden worden uitvoerig in artikel 15 van de wet omschreven. In artikel 17 blijven voldoende mogelijkheden in stand voor intrekking van de vergunning wanneer niet aan de vereisten van de vergunning of het kavelbesluit wordt voldaan.

Dik-Faber