Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534049 nr. 15

34 049 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht)

Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN OMTZIGT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ECB niet onafhankelijk gecontroleerd kan worden op toezichtbesluiten, zoals de Algemene Rekenkamer dit in Nederland bij DNB kon;

overwegende dat een onafhankelijke controle op de toezichtbesluiten noodzakelijk is voor een goed functionerend systeem van bankentoezicht;

verzoekt de regering, in Europees verband te pleiten voor het vastleggen van controlebevoegdheden voor de Europese Rekenkamer over de ECB zoals de

Algemene Rekenkamer die in Nederland over DNB had en de Kamer voor de zomer over de uitkomst te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Omtzigt