34 041 Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141

Ontvangen 16 april 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, vervalt in artikel 6a: in het continentaal plat of onder de territoriale zee.

Toelichting

In artikel 6a van het wetsvoorstel wordt geregeld dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (de openbare voorbereidingsprocedure) van toepassing is op een besluit inzake een vergunningaanvraag voor het opsporen van koolwaterstoffen in het continentaal plat of onder de territoriale zee.

Dit amendement zorgt ervoor dat de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb van toepassing wordt op de voorbereiding van een besluit met betrekking tot een aanvraag voor een vergunning voor het opsporen van koolwaterstoffen zowel op land als op zee.

De indieners van dit amendement zijn van mening dat ook bij de vergunningaanvraag voor het opsporen van koolwaterstoffen op land, zoals bijvoorbeeld bij schaliegas, het van groot belang is dat in een vroeg stadium effectieve inspraak mogelijk is.

Wetstechnisch wordt dit vormgegeven door een aanpassing in het voorgestelde artikel 6a Mijnbouwwet.

Van Veldhoven Smaling


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.

Naar boven