Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534035 nr. 27

34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs)

Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER C.S.

Ontvangen 4 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de aanduiding «E» wordt een aanhef ingevoegd, luidende:

Artikel 2.3 wordt als volgt gewijzigd:.

2. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

3. In onderdeel 1 (nieuw) wordt «artikel 2.3, eerste lid,» vervangen door: het eerste lid.

4. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Voor studiefinanciering kan een student in aanmerking komen met ingang van de eerste dag van de maand waarin hij hoger onderwijs is gaan volgen.

Toelichting

Elke student die een opleiding in het hoger onderwijs volgt en nog geen 18 is, kan vanaf het begin van de opleiding studiefinanciering ontvangen en heeft dan onder meer aanspraak op een reisvoorziening.

Er ontstaat voor minderjarigen een gedeeltelijke overlap met de kinderbijslag: tot de eerste dag van een kalenderkwartaal waarop studiefinanciering wordt ontvangen, blijft het recht op kinderbijslag bestaan (zie artikel 7a Algemene Kinderbijslagwet). Dit betekent dat in geval een opleiding op 1 september begint, in de maand september zowel het kind studiefinanciering kan ontvangen als de ouders kinderbijslag. Vanaf oktober kan vervolgens alleen studiefinanciering worden ontvangen.

Voor de studiefinanciering is geen sprake van hogere kosten, alleen van een eenmalige kasschuif doordat de student in kwestie eerder begint aan zijn 48 maanden prestatiebeurzen in de begrote uitgaven dus de 48ste maand naar voren wordt gehaald.

Het gaat eenmalig om een bedrag van 2,5 miljoen in het jaar van invoering. Hiervoor wordt dekking gevonden op artikel 11 van de OCW-begroting via de vrijval die is ontstaan ten gevolge van de Wet hervorming kind regelingen.

Het wetsvoorstel laat gedifferentieerde inwerkingtreding toe, waardoor bij aanvaarding van dit amendement rekening kan worden gehouden met de uitvoerbaarheid. Invoering is bij mogelijk bij DUO vanaf 1 september 2017.

Klaver Mohandis Van Meenen Duisenberg