Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534013 nr. 7

34 013 Wijziging van de Politiewet 2012 (onderzoek in lichaam)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 februari 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Enig onderdeel

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel Ia

In artikel 55, derde lid, onderdeel b, van de Wet wapens en munitie wordt «een luchthaven, aangewezen krachtens artikel 52, vierde lid» vervangen door: een luchthaven, aangewezen krachtens artikel 52, vijfde lid.

Toelichting

De verwijzing in artikel 55 van de Wet wapens en munitie naar artikel 52 van die wet is nog niet aangepast aan de vernummering van het betrokken artikellid als gevolg van de inwerkingtreding, op 1 juli 2014, van artikel II van de Wet van 21 mei 2014 tot wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden), Stb. 2014, 191. Deze nota van wijziging herstelt dat.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten