34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen)

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vijf Nederlandse zeehavens op last van de Europese Commissie per 1 januari 2017 winstbelasting moeten gaan afdragen omdat een verdere vrijstelling zou neerkomen op verboden staatssteun;

constaterende dat zeehavens in andere EU-lidstaten per 1 januari 2017 nog steeds – al dan niet verkapte vormen van – staatssteun genieten;

verzoekt de regering, op geen enkele manier te aanvaarden dat Nederlandse zeehavens per 1 januari 2017 hierdoor op achterstand worden gezet ten opzichte van zeehavens in andere EU-lidstaten door bijvoorbeeld sterk aan te dringen op versneld afbouwen van die vormen van staatssteun aan die andere havens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet

Naar boven