34 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2015

Hierbij zend ik u het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze in de tweede helft van 2015 dan wel in het eerste kwartaal van 2016 door uw Kamer worden behandeld1.

Graag maak ik ook van de gelegenheid gebruik u over het volgende te informeren. Vanwege de inwerkingtreding van de Wet raadgevend referendum (Wrr) op 1 juli is het van belang dat in de toekomst de lijst met spoedeisende wetsvoorstellen eerder aan uw Kamer wordt gezonden. De Wrr verplicht ertoe een termijn van ten minste acht weken in acht te nemen, voordat een referendabele wet in werking kan treden. De termijn vangt aan nadat in de Staatscourant mededeling is gedaan van het besluit dat de wet referendabel is (artikel 8 Wrr). Om uw Kamer het mogelijk te maken rekening te houden met deze termijnen, is het daarom gewenst u eerder de lijst van spoedeisende wetgeving te zenden, zodat er voldoende tijd is om de behandeling ervan in te plannen. Voor zover mogelijk is voor de datum van afdoening zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij een datum die in de buurt van één van de recessen ligt (onder meer 20 oktober, 20 december). Voor zover het niet mogelijk was één van deze data te gebruiken (bijvoorbeeld vanwege een implementatietermijn) is door de verschillende departementen zelf een wenselijke datum van afdoening aangegeven dan wel is «z.s.m.» ingevuld. In de laatste kolom van het overzicht is ook de reden van spoedeisendheid vermeld.

Aangezien hetzelfde overzicht ook aan de voorzitter van de Eerste Kamer is gezonden, treft u ook voorstellen op het overzicht aan die al door uw Kamer zijn aanvaard.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven