34 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S.

Voorgesteld 18 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat economische structuurversterking bijdraagt aan het bestrijden van (jeugd)werkloosheid en de economische ontwikkeling van de regio's;

constaterende dat er ten aanzien van de sociale werkvoorziening met betrekking tot de werkgelegenheid zorgen zijn in diverse regio's;

overwegende dat de motie-Slob/Samsom (27 406, nr. 214) de regering verzocht om actieplannen van regio's waar gewerkt wordt aan een structurele versterking van de economie, te ondersteunen met behulp van rijksbeleid;

verzoekt de regering, ruimte te zoeken binnen de bestaande kaders om initiatieven die de werkgelegenheid in de regio op peil houden, zoals het Pact van het Noorden, maximaal te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Samsom

Slob

Van der Staaij

Naar boven