33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID SEGERS

Ontvangen 5 april 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIa

De Mediawet 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, eerste lid, wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:

kansspelprogramma:

programma dat gelegenheid biedt tot deelname via een programmakanaal aan een kansspel als bedoeld in artikel 1, onder a, van deze wet.

B

In afdeling 2.5.1 wordt na artikel 2.88b een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 2.88c

Het programma-aanbod op een open televisieprogrammakanaal bevat geen kansspelprogramma’s.

C

In Afdeling 3.2.1 wordt na artikel 3.5b een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 3.5c

Het programma-aanbod op een open televisieprogrammakanaal bevat geen kansspelprogramma’s.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het niet toegestaan is op een open tv-zender een gokprogramma uit te zenden. Dat is in lijn met de wens die een Kamermeerderheid uitsprak in de motie Segers-Vos (Kamerstukken II, 33 750 VI, nr. 72.) Daarin werd de regering gevraagd in de Wet op de kansspelen te blijven voorkomen dat een open tv-zender gokprogramma’s kan uitzenden. Het aanbieden van gokspellen op een open tv-zender is niet behulpzaam bij het tegengaan van gokverslaving en draagt niet bij aan bescherming van de consument.

Het amendement houdt een verbod in om op een open televisieprogrammakanaal programma’s uit te zenden die de gelegenheid geven om deel te nemen aan een kansspel. Dat geldt voor zowel een online-kansspel als een ander kansspel. Trekkingen van een loterij vallen niet onder de reikwijdte van dit amendement, omdat de deelnemers voorafgaand aan de uitzending en via andere kanalen (de tabakswinkel) loten moeten kopen.

Segers

Naar boven