Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733990 nr. 62

33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 maart 2017

Hierbij bied ik u het implementatieplan van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aan1. Hiermee doe ik de toezegging gestand om het implementatieplan (in het eerste kwartaal van 2017) aan uw Kamer te doen toekomen.

Bij dit implementatieplan is een gezamenlijke aanpak het uitgangspunt. Met de bestuurlijke partners, VNG, VNO-NCW en MKB-Nederland en de Alliantie is geconstateerd dat het implementatieplan tezamen met de wet tot uitvoering van het Verdrag2 en het Besluit toegankelijkheid een goede basis vormt voor de geleidelijke verwezenlijking van het verdrag.

Ik dank alle betrokken organisaties voor het constructieve overleg dat heeft geleid tot dit implementatieplan.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Hierin is de uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte naar het terrein van goederen en diensten en de aanpassing van de Kieswet geregeld.