33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Nr. 33 DERDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 30

Ontvangen 7 januari 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel II komt te luiden:

ARTIKEL II

Artikel J 4 van de Kieswet wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat alle in de gemeente aangewezen stemlokalen zodanig zijn gelegen en zo zijn ingericht en uitgerust dat kiezers met lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen.

2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan het tweede lid informeren zij de gemeenteraad over de reden hiervoor.

II

Aan artikel III wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden vastgesteld waarop artikel II in werking treedt.

Toelichting

Met dit amendement beogen indieners de toegankelijkheid van stemlokalen zoveel mogelijk te vergroten, zodat mensen met een beperking zo veel mogelijk zelfstandig zijn of haar stem uit kunnen brengen bij verkiezingen georganiseerd onder de Kieswet. In voorliggend wetsvoorstel wordt het minimumpercentage van toegankelijke stemlokalen niet gewijzigd. Wat de indieners betreft, is het minimumpercentage van 25% toegankelijke stemlokalen onvoldoende, en moet op termijn gestreefd worden naar 100% toegankelijkheid van stemlokalen. De intentie van dit amendement is dan ook dat zo snel mogelijk 100% van de stemlokalen zo ingericht en uitgerust zijn dat kiezers met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen. Indien gemeenten de beoogde 100% niet kunnen halen, dienen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad uit te leggen waarom dit niet gelukt is en wat de inzet is om die toegankelijkheid te vergroten.

Voortman Otwin van Dijk

Naar boven