33 988 Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015)

Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG

Ontvangen 5 november 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel XVII, onderdeel D, wordt onder vernummering van de subonderdelen 1 en 2 tot 2 en 3 een subonderdeel ingevoegd, luidende:

1. Aan het eerste lid, onderdeel d, wordt «en een arbeidsduur van ten minste 32 uur per week» vervangen door: en met een arbeidsduur van ten minste 32 uren per week en bij een dienstbetrekking die is aangevangen na 1 juli 2015, een arbeidsduur van ten minste 24 uren per week.

Toelichting

Voor de premiekorting jongere werknemer geldt mede als vereiste, dat de jongere een dienstbetrekking heeft met een arbeidsduur van ten minste 32 uren per week. Voorgesteld wordt om dit vereiste te verlagen naar ten minste 24 uren per week, zodat er meer jongeren aan het werk kunnen worden geholpen. Om dit uitvoerbaar te maken geldt dit pas voor dienstbetrekkingen met een jongere werknemer die aanvangen na 1 juli 2015. Op grond van het tweede lid van artikel 48a van de Wet financiering sociale verzekeringen kan de premiekorting jongere werknemer dan bij deze lagere arbeidsduur worden toegepast voor een dienstbetrekking die aanvangt tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2016. De werkgever kan de premiekorting dan toepassen zolang de dienstbetrekking duurt, maar ten hoogste voor twee jaar na aanvang van de dienstbetrekking.

Van Weyenberg

Naar boven