Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201533981 nr. G

33 981 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

G BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2015

In overleg met de sociale partners, de VNG en het UWV heb ik op basis van aanbevelingen van de Werkkamer nieuwe afspraken gemaakt over een aantal noodzakelijke wijzingen in de werkprocessen van de doelgroepbeoordeling banenafspraak. Hierbij treft u de brief die ik hierover op 8 mei jl. aan de Tweede Kamer heb gestuurd1. De belangrijkste afspraken zijn als volgt:

  • Vso/pro en mbo-entree-leerlingen kunnen zich rechtstreeks bij UWV aanmelden voor de doelgroepbeoordeling voor de banenafspraak,

  • Het werkproces bij UWV wordt zo ingericht dat UWV bij een Wajong- beoordeling tevens nagaat of iemand die afgekeurd wordt voor de Wajong 2015 wel in het doelgroepregister kan worden opgenomen.

  • De voorgaande aanpassingen betekenen ook dat mensen zich rechtstreeks tot UWV kunnen wenden voor een Wajong/doelgroepbeoordeling.

  • De middelen voor de doelgroepbeoordeling worden gecentraliseerd, met inachtneming van het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit.

Voor het optimaal in beeld houden van mensen met een arbeidsbeperking en een goede vulling van het doelgroepregister is het belangrijk dat UWV zo snel mogelijk met de aangepaste werkwijze kan werken. Daarvoor is een aanpassing van regelgeving nodig. Met deze brief wil ik uw Kamer informeren dat ik UWV toesta, anticiperend op de inwerkingtreding van de regelgeving die de aangepaste werkprocessen regelt, om volgens de aangepaste werkprocessen te werken vanaf 1 juli 2015. De Tweede Kamer heb ik hierover geïnformeerd. Met deze brief doe ik ook mijn toezegging aan GroenLinks om de Eerste Kamer voor de zomer te informeren over de voortgang van het vullen van het doelgroepregister gestand.

Wijzigingen in de werkprocessen beoordeling doelgroep banenafspraak

Het is van belang dat mensen met een arbeidsbeperking in beeld blijven en dat het doelgroepregister zo snel mogelijk goed gevuld wordt met mensen uit de Participatiewet van wie is vastgesteld dat zij het wettelijk minimumloon niet kunnen verdienen. Het doelgroepregister wordt beheerd door UWV en is al goed gevuld. Mensen in de Wajong, mensen met een Wsw-indicatie en mensen met een ID/Wiw-baan zijn al opgenomen in het register. Zoals op 19 december 2014 aan de Tweede Kamer gemeld, bevat het doelgroepregister ruim 300.000 mensen2.

Om van de mogelijkheid gebruik te maken om te anticiperen op inwerkingtreding van aangepaste wet- en regelgeving, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet het gaan om een situatie waarin sprake is van in voorbereiding zijnde wetgeving, en waarin sprake is van zodanige onbillijkheden of uitvoeringstechnische problemen dat het anticiperen op een wetswijziging wenselijk wordt geacht voor de mensen om wie het gaat, voor de werkgevers die de mensen in dienst moeten nemen en voor gemeenten en de uitvoerders. Ook moet voorafgaand aan het gebruikmaken van dit zogenoemde gedogen onderzocht zijn of aan een aantal andere criteria is voldaan. Zo moeten de belangen zorgvuldig zijn afgewogen.

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en het daarop gebaseerde uitvoeringsbesluit zijn op 1 mei 2015 in werking getreden. De afspraken voor de aanpassingen van de werkprocessen worden breed gedragen. Alle relevante partijen onderschrijven het doel en de urgentie van de extra banen voor de doelgroep van de banenafspraak en het belang van een goed gevuld doelgroepregister. De aanpassing van de werkprocessen dragen hieraan bij. Zij hebben immers als doel om het werkproces voor de beoordeling beter te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat aanvragen voor verschillende indicaties, die alle het arbeidsvermogen van een belanghebbende beoordelen, zo veel mogelijk gecombineerd kunnen verlopen. En om ervoor te zorgen dat het UWV waar mogelijk gebruik kan maken van beschikbare indicaties en informatie over het arbeidsvermogen van belanghebbende.

De wijzigingen betreffen wijzigingen in de werkprocessen. Gelet op het belang van mensen met een beperking, voor wie de beoordeling meer kans genereert op werk, het belang van werkgevers om te kunnen voldoen aan de banenafspraak, alsook het belang van gemeenten en UWV bij het kunnen plaatsen van mensen bij werkgevers, ben ik van mening dat anticiperen begunstigend werkt voor alle hiervoor genoemde partijen. Verder geldt als criterium dat de «contra legem» situatie van beperkte duur moet zijn. Omdat de regelgeving naar verwachting uiterlijk 1 januari 2016 in werking kan treden, is dit het geval.

Alle voorwaarden beoordelend, heb ik besloten om van de mogelijkheid om te anticiperen op inwerkingtreding van aangepaste wet- en regelgeving gebruik te maken. Ik zal UWV dan ook via een brief vragen om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de regelgeving die de aangepaste werkprocessen regelt, vanaf 1 juli 2015 te werken volgens de aangepaste werkprocessen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Kamerstukken II, 2014/15, 29 544, nr. 614.

X Noot
2

Kamerstukken II, 2014–15, 33 981, nr. 46.