33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 119 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat afgeroomde rechten uit de fosfaatbank zullen worden toegedeeld aan bedrijven die voldoen aan nader te bepalen criteria;

verzoekt de regering, een groot deel van de afgeroomde fosfaatrechten uit de fosfaatbank te reserveren voor melkveehouders met latente ruimte die concrete groeiplannen hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven