33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Nr. 112 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zo'n 20% van de varkenshouders in financiële problemen verkeert;

verzoekt de regering om, met een plan te komen waarbij varkenshouders die dit willen, eenmalig de mogelijkheid wordt geboden om varkensrechten van de hand te doen als melkveefosfaatrechten, waarbij dit plan tevens verduurzaming dient en tegemoetkomt aan motie 21 501-32, nr. 855 die de regering vraagt te sturen op een omslag van kwantiteit naar kwaliteit van de productie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven