Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933977 nr. 20

33 977 Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2018

Het ontwerp van het besluit inzake de aanwijzing van organisaties van openbaar belang is op 22 oktober jl. aan uw Kamer gezonden (Kamerstuk 33 977, nr. 19). Hierbij informeer ik u dat ik heb besloten de voorhangtermijn te verlengen tot 21 december a.s., zodat u gelegenheid heeft de behandeling van dit ontwerp te betrekken bij het nog te agenderen algemeen overleg over accountancy. Voor het einde van de verlengde termijn zal ik geen onomkeerbare stappen nemen inzake het ontwerpbesluit. Een gelijkluidende bericht heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

In reactie op de brief van de vaste commissie voor Financiën van 8 november jl. kan ik u melden dat ik uw Kamer de komende weken nader zal informeren over de accountancysector.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra