33 977 Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Ontvangen ter Griffie op 22 oktober 2018.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 19 november 2018.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 20 november 2018.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 oktober 2018

Conform hetgeen is bepaald in artikel 4 van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), bied ik u hierbij het ontwerpbesluit aan tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties, houdende de aanwijzing van verschillende instellingen als organisatie van openbaar belang1.

Na afloop van de voorhangperiode van vier weken zal het ontwerpbesluit aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden voorgelegd en vervolgens worden vastgesteld.

In dit ontwerpbesluit worden woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden, netbeheerders, grote pensioenfondsen en drie grote instellingen voor het wetenschapsbeleid (KNAW, KB en NWO) aangewezen als organisaties van openbaar belang (oob’s) in de zin van de Wta. Bij de accountantscontrole op oob's dienen accountantsorganisaties aanvullende waarborgen in acht te nemen ter bevordering van de kwaliteit van de accountantscontrole. De extra eisen richten zich vooral tot de controlerende accountants(organisaties) en zien met name op het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantsorganisatie, de onafhankelijkheid en op het zwaardere toezicht. Voor de genoemde instellingen wordt het strengere regime bijzonder aangewezen geacht.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven