33 976 Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014)

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 oktober 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Na artikel XII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIIa

In artikel 69, eerste lid, van de Spoorwegwet, vervalt: aanhef en onder a,.

2

Artikel XV wordt als volgt gewijzigd:

a. Na onderdeel A worden drie onderdelen ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel 3.2, eerste lid, wordt na «aangewezen» ingevoegd: die.

Ab

In artikel 5.5 wordt in de eerste zinsnede «aanleg of wijziging van primaire waterkeringen» vervangen door: aanleg, verlegging of versterking van primaire waterkeringen.

Ac

In de artikelen 5.6, derde lid, en 5.7, derde lid, wordt «aanleg of wijziging» telkens vervangen door: aanleg, verlegging of versterking.

b. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

D

Artikel 6.27 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Een aanvraag tot verlening of wijziging van een watervergunning, met uitzondering van een krachtens artikel 6.5, aanhef en onder c, of op grond van een verordening als bedoeld in artikel 6.13 vereiste vergunning voor het gebruik van een waterstaatswerk of een bijbehorende beschermingszone, die betrekking heeft op:

a. een inrichting waartoe een IPPC-installatie als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht behoort, of

b. een inrichting als bedoeld in artikel 15, onder b, van de Kernenergiewet,

wordt gelijktijdig ingediend met een aanvraag tot verlening of wijziging van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een vergunning krachtens de Kernenergiewet.

2. In het negende lid wordt «de vergunning voor het lozen van stoffen» vervangen door: de in het eerste lid bedoelde watervergunning.

3

Artikel XVI, onderdeel L, onder 2, alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste onderdeel, vervallen.

4

Na artikel XVIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVIIIa

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift van paragraaf 3.5 wordt «beschikkingen krachtens artikel 6.2 van de Waterwet» vervangen door: watervergunningen.

B

Artikel 3.16 komt te luiden:

Artikel 3.16

In gevallen waarin een omgevingsvergunning of een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning wordt aangevraagd op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is en die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, met betrekking tot een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, waarbij sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid, van de Waterwet vereist is, worden, indien op de voorbereiding van die watervergunning afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, bij de toepassing van deze wet de bepalingen van deze paragraaf in acht genomen.

C

In artikel 3.17 wordt «de vergunning krachtens de Waterwet» vervangen door: de watervergunning.

D

In de artikelen 3.18, 3.19 en 3.20, eerste lid, wordt «de vergunning krachtens artikel 6.2 van de Waterwet» telkens vervangen door: de watervergunning.

E

In artikel 3.23 wordt «de krachtens artikel 6.2 van de Waterwet verleende vergunning» vervangen door: de watervergunning.

F

In artikel 6.4 wordt «een vergunning als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet» vervangen door: een watervergunning.

5

Artikel XXII komt te luiden:

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 44, 46, eerste lid, en 74, eerste lid, wordt «artikel 42» vervangen door: artikel 43.

B

In artikel 130a, vierde lid, wordt «artikel 89, tweede lid,» vervangen door: artikelen 89, tweede lid, en 93.

6

Na artikel XXIV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXIVa

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 9.7.4.4, tweede lid, wordt «voorwaarden, bedoeld in dat lid» vervangen door: eisen, bedoeld in het eerste lid.

B

In artikel 11A.2 wordt, onder vernummering van het zesde lid tot zevende lid, een lid ingevoegd, luidende:

6. Indien op grond van het vijfde lid, onderdeel b, bij de maatregel is bepaald dat Onze Minister, in overeenstemming met Onze betrokken Minister of een bij de maatregel aangewezen instantie, een erkenning kan weigeren dan wel intrekken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, kan bij die maatregel worden bepaald dat voorafgaand aan de weigering of intrekking het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van die wet om een advies als bedoeld in artikel 9 van die wet kan worden gevraagd.

7

Na artikel XXV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVa

De Wet personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 63c, elfde lid, onderdeel b, wordt «vervoerder» vervangen door «vervoer» en wordt «de onderdelen a of b» vervangen door: onderdeel a.

B

In artikel 66, tweede lid, onderdeel d, wordt «artikel 69b, tweede lid,» vervangen door: artikel 65, derde lid,.

C

In artikel 67, tweede en derde lid, wordt «artikel 69c» vervangen door: artikel 66.

D

Artikel 87 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid wordt «artikel 87, vierde lid,» vervangen door: artikel 87, vijfde lid,.

2. In het zevende lid, wordt «eerste, vierde, vijfde of zesde lid» vervangen door: eerste, vierde of zesde lid.

E

Artikel 93, derde lid, vervalt.

F

In artikel 93a wordt «artikel 94, eerste lid,» vervangen door: artikel 94.

8

Na artikel XXVIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVIIIa

De wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 2005, 281) wordt ingetrokken.

Toelichting

Onderdelen 1 en 7

In deze onderdelen zijn verschillende wijzigingsvoorstellen van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 opgenomen.

Artikel XXVa, onderdeel A

Dit onderdeel bevat een redactionele en een wetstechnische aanpassing.

Artikel XXVa, onderdelen B en C

Bij een eerdere wijziging van de Wet personenvervoer 2000 zijn de – toenmalige – artikelen 69a tot en met 69c vernummerd. Die vernummering is abusievelijk niet doorgevoerd in de artikelen 66 en 67. De onderdelen B en C strekken ertoe dat te herstellen.

Artikel XIIa en Artikel XXVa, onderdelen D, E en F

De artikelen XIIa en XXVa, onderdelen D, E en F bevatten wetstechnische aanpassingen die nodig zijn in verband met een recente wijziging van de Wet personenvervoer 2000 bij de Wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (Stb. 2014, 247).

Onderdeel 2

a. Onderdeel Aa

Dit betreft een redactionele correctie.

Onderdelen Ab en Ac

In de artikelen 5.5, eerste zinsdeel, 5.6, derde lid, en 5.7, derde lid, van de Waterwet (Wtw) is door de Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving) wijziging gebracht. Daarbij is de terminologie «aanleg, verlegging of versterking van een primaire waterkering» gewijzigd in: aanleg of wijziging van een primaire waterkering. De reden daarvoor was om te komen tot een eenduidiger terminologie omdat bijvoorbeeld in artikel 5.4 Wtw ook wordt gesproken van een projectplan voor aanleg of wijziging. Onbedoeld heeft dit echter een ongewenste uitbreiding tot gevolg van de gevallen waarop de projectprocedure met verplichte coördinatie en goedkeuring door gedeputeerde staten van toepassing is.

Tot 1 juli 2014 vielen (o.a.) projectplannen tot aanleg, verlegging of versterking van primaire waterkeringen onder de projectprocedure (§ 5.2 Wtw, met goedkeuring GS; voorheen in de Wet op de waterkering). Door de wijziging in terminologie die vanaf 1 juli 2014 geldt, vallen onbedoeld alle wijzigingen, hoe beperkt ook, onder de verplichte projectprocedure (zie ook ABRvS 20 augustus 2014, 201400116/1/A4 inzake het projectplan «Gemaal Vijfhuizen/Hallumer Ryt»).

Dit is een ongewenst en onbedoeld effect van de wijziging van de Wtw per 1 juli 2014. Om die reden wordt de tekst van genoemde artikelen door de voorliggende reparatie weer hersteld naar de tekst, zoals die onmiddellijk voor 1 juli 2014 luidde. Bij deze correctie is niet in overgangsrecht voorzien om verdere complicaties te voorkomen. Ook in het wetsvoorstel voor de Omgevingswet wordt uitgegaan van een verplichte projectprocedure in geval van een aanleg, verlegging of versterking van een primaire waterkering. De reparatie is hiermee dus in lijn.

b. De voorgestelde wijziging van artikel 6.27, eerste lid, Wtw vindt plaats naar aanleiding van een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.1 In die uitspraak concludeert de Afdeling dat bepaalde verplichtingen die voor Nederland voortvloeien uit de op het betrokken geschil van toepassing zijnde IPPC-richtlijn2 met genoemd artikel onvolledig zijn geïmplementeerd. Deze conclusie geldt in gelijke mate voor de opvolger van de IPPC-richtlijn, de thans geldende Richtlijn industriële emissies (RIE).3 Uit beide richtlijnen volgt dat bij toestemmingverlening voor een zogenaamde IPPC-installatie4 een integrale beoordeling van de milieugevolgen is vereist. Indien hiervoor meer dan één toestemmingsbesluit is vereist, moet de voorbereiding van die besluiten gecoördineerd plaatsvinden. Artikel 6.27, eerste lid, Wtw verplicht tot coördinatie tussen enerzijds de omgevingsvergunning voor een IPPC-installatie op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en anderzijds de watervergunning voor het lozen. Uit de uitspraak van de Afdeling volgt dat bij een IPPC-installatie ook voor watervergunningen voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water de coördinatieplicht van de RIE geldt, zoals voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem. Doordat het huidige artikel 6.27, eerste lid, Wtw zich tot het lozen beperkt, is deze verplichting volgens de Afdeling onvolledig geïmplementeerd.

Naar aanleiding van deze uitspraak wordt voorgesteld de reikwijdte van artikel 6.27, eerste lid, te verbreden tot alle watervergunningen5, met uitzondering van een krachtens artikel 6.5, aanhef en onder c, Wtw of op grond van een verordening als bedoeld in artikel 6.13 Wtw vereiste vergunning voor het gebruik van een waterstaatswerk of een bijbehorende beschermingszone. Deze vergunningen zijn uitgezonderd, omdat handelingen waarop dergelijke vergunningen zien, bijvoorbeeld het bouwen van een gebouw op een dijk of een steiger in het water of het aanleggen van een uitrit op een dijk, veelal geen milieugevolgen zullen hebben. Zo die gevolgen er toch zijn, dan worden die al genormeerd in de regels die betrekking hebben op het lozen of op het oprichten en in werking hebben van een inrichting. Als op grond van die regels sprake is van een vergunningplichtige handeling of activiteit, dan vallen deze vergunningen al onder het toepassingsbereik van artikel 6.27 Wtw of de daarmee corresponderende bepalingen in paragraaf 3.5 van de Wabo. Er is daarom geen reden om bovengenoemde vergunningen voor het gebruik van een waterstaatswerk of een bijbehorende beschermingszone afzonderlijk onder het toepassingsbereik van artikel 6.27 Wtw te brengen.

Eenzelfde verruiming van de coördinatieplicht ingevolge de RIE vindt plaats bij de samenloop van een Kernenergiewetvergunning en watervergunning.

In verband met de voorgestelde wijziging van artikel 6.27, eerste lid, Wtw is het verder noodzakelijk ook het negende lid van dat artikel te wijzigen, aangezien daarin op dit moment ook alleen wordt gesproken over een vergunning voor het lozen. Dit betekent dat ook de reikwijdte van het negende lid, overeenkomstig het eerste lid, dient te worden verruimd.

Onderdeel 3

Voorgesteld wordt om artikel XVI, onderdeel L, onder 2, te laten vervallen. In de daar beoogde wijziging van artikel 50, tweede lid, van de WVW 1994 is reeds voorzien door artikel 6.2 in combinatie met artikel 6.2a, eerste lid, van de Aanpassingswet basisregistratie personen.

Onderdeel 4

Bij dit onderdeel wordt een nieuw artikel in het wetsvoorstel gevoegd, dat een aantal bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wijzigt. Deze artikelen hebben alle betrekking op de coördinatieregeling die van toepassing is op omgevingsvergunningen voor een IPPC-installatie op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo en daarmee samenhangende watervergunningen. Deze artikelen vormen het spiegelbeeld van artikel 6.27 Waterwet (Wtw). In verband met de in dat artikel voorgestelde wijzigingen (zie onderdeel 2, onder b, van deze nota van wijziging en de daarop gegeven toelichting) moeten ook de in het onderhavige onderdeel genoemde artikelen van de Wabo worden gewijzigd. Het betreft hier wetstechnische wijzigingen, bestaande uit de aanpassing van verwijzingen naar de watervergunningen die onder het toepassingsbereik van artikel 6.27 Wtw vallen.

Onderdeel 5

Onderdeel A is reeds onderdeel van het wetsvoorstel.

Onderdeel B ziet op de wijziging van artikel 130a van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). Op 22 mei 2012 is de verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PbEG L 167) vastgesteld (hierna: Biocidenverordening). Met de inwerkingtreding van de Biocidenverordening is een groot deel van de Wgb vervallen.

De Biocidenverordening is op 11 maart 2014 gewijzigd bij verordening (EU) nr. 334/2014 van het Europees parlement en de Raad. Artikel 93 van de Biocidenverordening regelde dat aanvragen voor de toelating van biociden, die niet onder de reikwijdte van richtlijn 98/8/EG maar wel van verordening (EU) nr. 528/2012 vallen en die op 1 september 2013 aangeboden werden op de markt, tot uiterlijk 1 september 2013 mogen worden ingediend. Artikel 93 is gewijzigd in die zin dat lidstaten voor deze categorie biociden hun vigerende systeem of praktijk mogen blijven toepassen op aanvragen voor toelating van in dat artikel bedoelde biociden die op uiterlijk 1 september 2016 worden ingediend. Dit artikel vraagt derhalve om een besluit van de lidstaten. Om het overgangsrecht van het gewijzigde artikel 93 in Nederland mogelijk te maken wordt voorgesteld in artikel 130a, vierde lid, Wgb te verwijzen naar artikel 93 en de daarin bedoelde gevallen. Daarmee is het overgangsrecht onder meer van toepassing op vrijstellingen die geregeld waren in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Onderdeel 6

Onderdeel A betreft de verbetering van een verwijzing in de Wet milieubeheer.

Onderdeel B betreft een wijziging van artikel 11A.2 van de Wet milieubeheer. De basis voor de bevoegdheid om in het geval en onder de voorwaarden van artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur een erkenning als bedoeld in artikel 11A.2, derde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet milieubeheer te weigeren of in te trekken is opgenomen in artikel 11A.2, vijfde lid, onderdeel b, van de Wet milieubeheer en uitgewerkt in artikel 11, vijfde lid, onderscheidenlijk in artikel 23, derde lid, van het Besluit bodemkwaliteit.

Hierbij was abusievelijk nagelaten om daarbij ook te regelen dat voorafgaand aan die weigering of intrekking een advies als bedoeld in artikel 9 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gevraagd kan worden aan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Van eenzelfde omissie was voorheen sprake in artikel 2.20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Die omissie is hersteld bij derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)6 door opname van een nieuw derde lid in dat artikel. Daarna is artikel 5.13, vijfde lid, van het Besluit omgevingsrecht aangepast.

Het voorgestelde artikel 11A.2, zesde lid, (nieuw) van de Wet milieubeheer voorziet in de reparatie van dezelfde omissie in dat artikel als destijds aanwezig was in artikel 2.20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Na die reparatie zullen de artikelen 11, vijfde lid, en 23, derde lid, van het Besluit bodemkwaliteit in gelijke zin worden aangevuld als artikel 5.13b, vijfde lid, van het Besluit omgevingsrecht, waardoor voorafgaand aan het weigeren dan wel het intrekken van een erkenning als bedoeld in artikel 11A.2, derde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet milieubeheer, advies kan worden gevraagd aan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Onderdeel 8

Het voorstel betreft intrekking van een materieel uitgewerkte wet. Deze wet bevat nog slechts een overgangsrechtelijke bepaling die tot 1 november 2006 van kracht was.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 11 juni 2014, nr. 201309707/1/A4.

X Noot
2

Richtlijn nr. 2008/1/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEU L 24).

X Noot
3

Richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L 334).

X Noot
4

Het begrip «IPPC-installatie» is in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als volgt omschreven: installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L 334).

X Noot
5

Onder een «watervergunning» wordt op grond van artikel 1.1, eerste lid, Wtw verstaan een vergunning als bedoeld in de artikelen 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.13, 6.18 of 6.19 van die wet.

X Noot
6

Kamerstukken II 2011/12, 32 676, nr. 9

Naar boven