Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533972 nr. 18

33 972 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 13 oktober 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel O, onderdeel 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «onder een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen niveau» vervangen door: lager dan 105%.

2. Aan het tweede lid, onderdeel b, wordt toegevoegd:, met dien verstande dat volledige toeslagverlening mogelijk is bij een beleidsdekkingsgraad van 125%.

II

Artikel II, onderdeel M, onderdeel 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «onder een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen niveau» vervangen door: lager dan 105%.

2. Aan het tweede lid, onderdeel b, wordt toegevoegd:, met dien verstande dat volledige toeslagverlening mogelijk is bij een beleidsdekkingsgraad van 125%.

Toelichting

Dit amendement stelt de beleidsdekkingsgraad waaronder geen toeslag mag worden verleend (de toeslagdrempel) van 110% op 105%. Tevens wordt daarbij de grens voor de mogelijkheid tot volledige indexatie, om dezelfde reden, teruggebracht naar 125% in plaats van 130%.

Met deze aanpassing wordt individuele fondsen meer ruimte geboden om meer evenwicht tussen generaties te bewerkstelligen. De resterende voorgestelde maatregelen ten aanzien van toeslagverlening en het in overeenstemming brengen van het beleggingsbeleid met de prudent person regel bieden hiervoor al voldoende waarborgen.

Hiertoe worden de voorwaarden voor toeslagverlening in artikel 137 van de Pensioenwet en artikel 132 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling aangepast.

Ulenbelt