Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533972 nr. 16

33 972 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID MADLENER

Ontvangen 13 oktober 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel K, onder 1, wordt «artikel 137, derde lid,» vervangen door: artikel 137, eerste lid,.

II

Artikel I, onderdeel O, vervalt.

III

In artikel II, onderdeel I, onder 1, wordt «artikel 132, derde lid,» vervangen door: artikel 132, eerste lid,.

IV

Artikel II, onderdeel M, vervalt.

V

In artikel IIIA vervalt het vierde lid.

Toelichting

In het wetsvoorstel worden regels gesteld aan de mate waarin inhaalindexatie kan worden verstrekt en eerdere kortingen dus kunnen worden gecompenseerd. Dit amendement beoogt dat fondsen kunnen indexeren bij een dekkingsgraad van 105% of hoger. Volgens het wetsvoorstel mag een fonds in enig jaar niet meer indexeren dan de indexatie die het op basis van het beschikbare vermogen blijvend kan toekennen. Ook deze strengere regels worden door dit amendement teniet gedaan. Daarnaast vervalt de voorgestelde verplichting om het toeslagenbeleid vooraf vast te stellen.

Daartoe vervallen onderdeel O van artikel I (wijziging artikel 137 Pensioenwet) en onderdeel M van artikel II (wijziging in artikel 132 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling).

Madlener