Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533972 nr. 14

33 972 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN

Ontvangen 10 oktober 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel O een onderdeel ingevoegd, luidende:

Oa

Na artikel 137 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 137a Eenmalige compensatie gepensioneerden

In afwijking van artikel 137, tweede lid, onder c, kan een pensioenfonds dat een beleidsdekkingsgraad heeft van ten minste 110%, overgaan tot het uitkeren van een eenmalige toeslag aan gepensioneerden ter compensatie van in het verleden niet toegekende toeslagen of doorgevoerde vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten.

II

In artikel II wordt na onderdeel M een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ma

Na artikel 132 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 132a Eenmalige compensatie gepensioneerden

In afwijking van artikel 132, tweede lid, onder c, kan een beroepspensioenfonds dat een beleidsdekkingsgraad heeft van ten minste 110%, overgaan tot het uitkeren van een eenmalige toeslag aan gepensioneerden ter compensatie van in het verleden niet toegekende toeslagen of doorgevoerde vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten.

Toelichting

Dit amendement regelt dat pensioenfondsen meer vrijheden krijgen om over te gaan tot uitkering van een eenmalige compensatie voor gepensioneerden. Door kortingen en het niet indexeren van pensioenen in de periode vanaf 2008 loopt de koopkracht van gepensioneerden terug. Vanaf een dekkingsgraad van 110% kan er met het nieuwe FTK geïndexeerd worden. Volledige indexatie is pas mogelijk vanaf circa 130%. Het ABP heeft becijferd dat als gevolg hiervan er in de komende 15 jaar 3% tot 7%-punt lager pensioenresultaat wordt behaald. Huidige gepensioneerden halen dit door de verhoogde buffereisen naar verwachting niet meer in. Daarnaast hebben zij vaak niet meer de mogelijkheid om zelf actie te ondernemen om dit te compenseren door bijvoorbeeld te sparen. Met de wijziging van dit amendement wordt deze onevenwichtige situatie recht getrokken door pensioenfondsen de mogelijkheid te geven gepensioneerden daarvoor eenmalig te compenseren, mits het pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van tenminste 110%.

Een eenmalige compensatie op grond van deze bepalingen moet voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot gelijke behandeling van gepensioneerden en gewezen deelnemers (artikelen 58, derde lid, van de Pensioenwet respectievelijk artikel 69, derde lid van de Wet verplichte beroepspensioenregeling).

Dit amendement wordt wetstechnisch vormgegeven door toevoeging van een nieuw artikel 137a aan de Pensioenwet en een nieuw artikel 132a aan de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Klein