Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533972 nr. 12

33 972 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN

Ontvangen 10 oktober 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel K, onder 1, wordt «artikel 137, derde lid,» vervangen door: artikel 137, vierde lid,.

II

Artikel I, onderdeel O, subonderdeel 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «tot derde en vierde lid» vervangen door «tot vierde en vijfde lid» en wordt «twee leden» vervangen door: drie leden.

2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. In afwijking van het tweede lid kan een pensioenfonds overgaan tot voorwaardelijke toeslagverlening indien uit de haalbaarheidstoets, bedoeld in artikel 125a, blijkt dat financiering van de voorwaardelijke toeslagverlening mogelijk is op basis van de financieringsbronnen, genoemd in het eerste lid.

III

In artikel II, onderdeel I, onder 1, wordt «artikel 132, derde lid,» vervangen door: artikel 132, vierde lid,.

IV

Artikel II, onderdeel M, subonderdeel 2, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «tot derde en vierde lid» vervangen door «tot vierde en vijfde lid» en wordt «twee leden» vervangen door: drie leden.

2. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. In afwijking van het tweede lid kan een beroepspensioenfonds overgaan tot voorwaardelijke toeslagverlening indien uit de haalbaarheidstoets, bedoeld in artikel 138, tweede lid, onder d, blijkt dat financiering van de voorwaardelijke toeslagverlening mogelijk is op basis van de financieringsbronnen, genoemd in het eerste lid.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de haalbaarheidstoets een prominentere rol krijgt om te toetsen of een fonds voldoende vermogen heeft om toekomstbestendig te kunnen indexeren.

De hogere eisen voor aanhouden van buffers zijn gebaseerd op een rekenregel en niet op de daadwerkelijke bestaande buffers. Het ABP heeft bijvoorbeeld becijferd dat er in de komende 15 jaar 3% tot 7%-punt lager pensioenresultaat wordt behaald. Gepensioneerden halen dit naar verwachting niet meer in. Met de wijziging die dit amendement beoogt, komt een koopkrachtbestendig pensioen weer in zicht te liggen, omdat via de haalbaarheidstoets aangetoond kan worden dat er verantwoord geïndexeerd kan worden. Op deze manier wordt er meer recht gedaan aan de individuele verschillen van pensioenfondsen in relatie tot de vraag of deze pensioenfondsen toekomstbestendig kunnen indexeren.

Deze wijziging wordt opgenomen in een nieuw derde lid bij artikel 137 van de Pensioenwet respectievelijk in een nieuw derde lid bij artikel 132 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Klein