Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 95

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 95 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 17 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onder a, wordt na «kan worden behartigd» ingevoegd: , en voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van deze wet.

2. In het tweede lid, onder b, vervalt: een doelmatige en doeltreffende uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van deze wet of.

Toelichting

De indiener hecht grote waarde aan goede verankering van het subsidiariteitsbeginsel, zodat recht wordt gedaan aan het uitgangspunt «decentraal wat kan, centraal wat moet». De alternatieve opsomming in artikel 2.3, tweede lid, van het voorliggende wetsvoorstel geeft provincies echter de ruimte om taken en bevoegdheden naar zich toe te trekken zonder de voorwaarde dat sprake is van een provinciaal belang, zolang het nodig wordt geacht voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van taken en bevoegdheden (onderdeel b). De indiener verwijst ook naar de kritiek van Raad van State en de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (De Graaf e.a., 2015) op deze alternatieve opsomming. De indiener stelt daarom voor om «voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van deze wet» te verwijderden uit onderdeel b van het tweede lid en dit te betrekken bij de opsomming in onderdeel a van het tweede lid.

Bisschop