Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 94

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 94 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 57

Ontvangen 17 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 3.5 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het college van burgemeester en wethouders stelt ter invulling van de taak, bedoeld in artikel 2.16, eerste lid, onder a, onder 1° tot en met 3°, een gemeentelijk waterbeheerprogramma vast.

II

Paragraaf 3.2.3 vervalt.

Toelichting

In de voorgestelde Omgevingswet is het gemeentelijk rioleringsplan, zoals dat op grond van artikel 4.22 van de Wet milieubeheer door de gemeenteraad moet worden vastgesteld, overgeheveld naar artikel 3.13 van de Omgevingswet (paragraaf 3.2.3) als facultatief programma dat wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Met dit amendement blijft het gemeentelijk rioleringsprogramma een verplicht programma dat wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, onder de naam gemeentelijk waterbeheerprogramma. Deze naam is gekozen met het oog op huidige en toekomstige opgaven voor gemeenten ten aanzien van een goed waterbeheer. In de memorie van toelichting wordt het belang van het programma benadrukt. Het programma stelt gemeenten in staat het beleid en de maatregelen die worden opgesteld om de taken op het gebied van stedelijk afvalwater (volgend uit de richtlijn stedelijk afvalwater), afvloeiend hemelwater en voor het treffen van grondwatermaatregelen na te komen en in samenhang te beschrijven. Het stimuleert gemeenten het rioolstelsel op orde te houden en maakt aan burgers en bedrijven inzichtelijk wat zij op dit gebied van de gemeente kunnen verwachten. Ook bevordert het programma een goede beleidsafstemming tussen gemeenten en waterschappen. Bovendien vormt het programma met haar lange termijn beschouwing van de financiering de basis voor het vaststellen van het rioolrecht en maakt het daarmee de besteding van de rioolheffing transparant naar bewoners en bedrijven. Deze gemeentelijke programma’s vervullen ook een belangrijke functie voor het behalen van doelen uit het Bestuursakkoord Water in 2020 en zijn daarom op grond van dit akkoord sowieso tot 2020 verplicht. Er is geen reden om dit programma na 2020 facultatief te maken. Het is weliswaar geen Europese verplichting, maar dit geldt voor meer verplichtingen in de Omgevingswet.

Om het gemeentelijk programma verplicht te houden stelt dit amendement voor paragraaf 3.2.3 (bestaande uit artikel 3.13) te schrappen en het gemeentelijk waterbeheerprogramma toe te voegen aan artikel 3.5 over verplichte gemeentelijke programma’s.

Bij algemene maatregel van bestuur kan op grond van artikel 2.25, eerste lid, onder a, onder 1° en artikel 16.86, eerste lid, onder b, analoog aan de huidige bepalingen in de Wet milieubeheer geregeld worden welke inhoud en onderwerpen in ieder geval deel moet uitmaken van een gemeentelijk waterbeheerprogramma.

Dik-Faber