Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 92

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 92 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91

Ontvangen 17 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 23.3, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • aa. wat de beoogde gevolgen voor de fysieke leefomgeving zijn,.

2. In onderdeel i wordt na «bedoeld in het tweede lid» ingevoegd: , en de beoogde gevolgen voor de fysieke leefomgeving.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat voor experimenten op grond van artikel 23.3 niet alleen een (globaal) doel wordt vastgesteld, maar dat ook de beoogde gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden bepaald. Hierdoor is het mogelijk om bij de monitoring en evaluatie van het experiment op grond van artikel 23.3, derde lid, onderdeel i, na te gaan of met het experiment ook daadwerkelijk de beoogde gevolgen voor de fysieke leefomgeving zijn behaald.

Dik-Faber