Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533962 nr. 171

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Nr. 171 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 170

Voorgesteld 1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er gemeenten zijn die een onderscheid maken tussen specifieke groepen in het bijdragen via heffingen voor algemene publieke voorzieningen zoals het riool en de afvalstoffen,

constaterende dat regels aangaande de rioolheffing geregeld zijn in de gemeentewet en regels ten aanzien van afvalstoffenheffing in de wet milieubeheer;

van mening dat het onderscheid maken tussen specifieke groepen voor algemene publieke voorzieningen zoals het riool vanuit het beginsel de vervuiler betaalt niet wenselijk is;

voorts constaterende dat in artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet is bepaald dat het bedrag van een gemeentelijke belasting niet afhankelijk mag worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen;

verzoekt de regering middels een aanpassing van artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet, of op andere wijze te bewerkstellingen dat een gemeentelijke belasting cq. heffing ten behoeve van een algemene voorziening zoals het riool of de inzameling van afvalstoffen niet afhankelijk mag worden gesteld van het eigendom van een aangesloten object, maar via het aangesloten zijn op de voorziening geregeld moet worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldman

Van Veldhoven

Ronnes

Bisschop