Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 8

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 mei 2014

Hierbij zend ik u een ontwerp-besluit, houdende regels inzake de langdurige zorg (Besluit langdurige zorg). Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerp-nota van toelichting1.

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 3.2.4, derde lid, van het momenteel bij uw Kamer aanhangige voorstel van wet houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (Kamerstuk 33 891, nr. 2). Dit teneinde u in de gelegenheid te stellen uw standpunt te bepalen voordat het ontwerpbesluit aan de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Het is de bedoeling de wet na aanvaarding van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer en tegelijk met het besluit in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2015.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer