33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 79 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 12.1.2, onderdeel D, komt te luiden:

D

Artikel 39, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d vervalt het eerste subonderdeel, onder vernummering van het tweede en derde subonderdeel tot het eerste en tweede subonderdeel.

2. In het eerste subonderdeel (nieuw) vervalt «dan wel overlijdt».

3. In onderdeel k wordt «het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten» vervangen door: het Fonds langdurige zorg.

Toelichting

Nu de zorgverzekering wordt uitgebreid met de functies wijkverpleging en twee extra jaren langdurige ggz, worden gemoedsbezwaarden tegen verzekeringen geconfronteerd met nog meer ziektekosten die voor eigen rekening komen. Met dit amendement worden zij daarvoor gecompenseerd en nemen de administratieve lasten voor het Zorginstituut af. Dit amendement regelt dat niet langer jaarlijks (maximaal) 50% van de bijdragevervangende belasting wordt onttrokken aan de spaarrekening ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds. Op grond van het amendement vindt onttrekking nu plaats indien de spaarrekening wordt opgeheven na het overlijden van het laatste lid van het huishouden. In dat geval komt het resterende saldo ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds.

Van der Staaij

Naar boven