Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 66

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 66 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN DIK-FABER

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 10.1.1. wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10.1.1a

 • 1. In dit artikel en de daarop gebaseerde regelgeving wordt onder «diensten» verstaan:

  • a. zorg als bedoeld bij of krachtens deze wet,

  • b. zorg en overige diensten als bedoeld bij of krachtens de Zorgverzekeringswet,

  • c. maatschappelijke ondersteuning als bedoeld bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015,

  • d. jeugdhulp als bedoeld bij of krachtens de Jeugdwet.

 • 2. In afwijking van het bepaalde bij of krachtens de in het eerste lid genoemde wetten kan bij algemene maatregel van bestuur een experiment worden ingericht dat tot doel heeft de verzekerde één integraal, op zijn situatie afgestemd pakket aan diensten te verstrekken in plaats van afzonderlijke rechten op grond van de in het eerste lid genoemde wetten of op grond van zijn zorgverzekering.

 • 3. Een verzekerde kan niet tot deelname aan een experiment als bedoeld in het tweede lid worden verplicht.

 • 4. Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het tweede lid:

  • a. wordt geregeld op welke wijze van welke artikelen van de in het eerste lid genoemde wetten of de daarop gebaseerde regelgeving wordt afgeweken;

  • b. wordt bepaald op welke wijze de Wlz-uitvoerders, de zorgverzekeraars en de gemeenten samenwerken om het met het experiment beoogde doel te bereiken;

  • c. kunnen nadere voorwaarden aan deelname aan het experiment worden gesteld, waaronder de voorwaarde dat de verzekerde in plaats van eigen betalingen die bij of krachtens de in het eerste lid genoemde wetten of zijnzorgverzekering verschuldigd zijn, een eigen bijdrage voor het integrale pakket aan diensten verschuldigd is

  • d. kunnen voorwaarden worden gesteld waaronder binnen een experiment persoonsvolgende bekostiging mogelijk wordt gemaakt.

 • 5. Artikel 10.1.1, derde tot en met zesde lid, is van toepassing.

Toelichting

Indieners zijn van mening dat een integraal stelsel van langdurige zorg en ondersteuning zich over wetten heen moet kunnen bewegen. De regering wil van «systemen naar mensen». Door ruimte te geven aan experimenten om zich ook buiten bestaande, verschillende wetssystemen te begeven voldoe je hier aan. Mensen en hun zorgbehoeften houden zich nu eenmaal niet aan wettelijk vastgelegde kaders. Dit amendement biedt de mogelijkheid om in het kader van experimenten te bezien hoe de menselijke maat het beste vorm gegeven kan worden.

Het artikel biedt de mogelijkheid om verzekerden één integraal, op zijn situatie afgestemd pakket aan langdurige zorg, geneeskundige zorg, maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp te bieden in plaats van losse aanspraken op grond van de in het eerste lid genoemde wetten of de zorgverzekering.

Een experiment kan worden gestart op initiatief van de rijksoverheid of de uitvoeringsinstanties, maar ook kunnen groepen van burgers, die mogelijkheden zien om de verlening van diensten «over de wetten heen» te stroomlijnen, verzoeken om een experiment.

Het voorgestelde artikel laat toe dat het experiment wordt beperkt tot een of meer regio’s of tot groepen van verzekerden. Deelname aan een experiment is voor de verzekerde vrijwillig. Tevens laat het voorgestelde experiment verschillende financieringsvormen toe. Zo kan bijvoorbeeld in de experimenteer-amvb worden geregeld dat alle diensten die in het kader van het experiment worden verstrekt, worden gefinancierd uit het Fonds langdurige zorg.

Aangezien de inhoud en omvang van de in dit amendement bedoelde experimenten nog nader moeten worden bepaald, is het op dit moment niet mogelijk om bij wet te bepalen van welke artikelen van de in het eerste lid genoemde wetten en daaronder hangende regels ten behoeve van de experimenten moet kunnen worden afgeweken. Daarom regelt het tweede lid een zeer brede afwijkingsmogelijkheid. De afwijkingen mogen echter niet verder gaan dan noodzakelijk is om in het in het tweede lid genoemde doel (één integraal, op de situatie van de verzekerde afgestemd pakket aan diensten) te bereiken en bovendien moeten in de algemene maatregel van bestuur (amvb) waarin het experiment wordt uitgewerkt de artikelen worden opgesomd waarvan wordt afgeweken. De parlementaire betrokkenheid wordt gegarandeerd door het van toepassing verklaren van artikel 10.1.1, derde tot en met zesde lid, Wlz. Dat brengt met zich dat de amvb waarin het experiment wordt geregeld, wordt voorgehangen, dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een evaluatie van het experiment aan het parlement zendt en dat een experiment uiterlijk na drie jaar vervalt, tenzij voor het vervallen van het experiment een wetsvoorstel is ingediend om het experiment om te zetten in een wettelijke regeling.

Keijzer Dik-Faber