Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 63

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 63 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 10 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12.1.21

Aan artikel 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat de zorgorganisaties die belast zijn met de uitvoering van deze wet en die een overhead van ten hoogste zeven procent hebben, een bij die maatregel vast te stellen bonus ontvangen, die volgens die maatregel te bepalen regels ten goede dient te komen aan de versterking van het personeel op de werkvloer.

II

Aan artikel 13.1.1, wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Artikel 12.1.21 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Toelichting

Dit amendement regelt dat in de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten (AWBZ) een overheadnorm wordt vastgesteld van 7% en dat organisaties die zich bezig houden met de uitvoering van de AWBZ een bonus ontvangen wanneer hun overheadkosten minder dan acht procent zijn. Deze bonus dient ten goede te komen ter versterking van het personeel op de werkvloer, waarvoor bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld. Onder overhead wordt hier verstaan de kosten van het ondersteunend personeel zoals de financiële administratie, secretaresses, de afd. P&O, clustermanagers, locatiehoofden, enz. De hoogte van de bonus wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

Wanneer de Wet langdurige zorg later dan 2015 in werking treedt, betekent dit dat deze nieuwe bepaling een jaar lang van toepassing is binnen de huidige AWBZ.

Agema