Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 57

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 10 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na hoofdstuk 10, paragraaf 1, wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 1a. Maximum overheadkosten zorgaanbieders

Artikel 10.1a.1

  • 1. Zorgaanbieders kunnen voor hun bedrijfsorganisatie en activiteiten die niet rechtstreeks verband houden met het verlenen van zorg slechts kosten maken voor zover die een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen maximum niet overschrijden.

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering en handhaving van het eerste lid.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken. Geld voor zorgverlening moet niet gaan zitten in randzaken als acquisitie, managementondersteuning, reclame, onnodige overleggen en andere secretariële ondersteuning van bestuurders. Los van het feit dat randzaken afleiden van het organiseren van goede zorg en fatsoenlijk personeelsbeleid, is te hoge overhead een onwenselijke besteding van zorggeld. De hoogte van de norm en de periode van afbouw van bestaande overhead wordt per algemene maatregel van bestuur geregeld. Uiteindelijk zullen zorginstellingen met een te hoge overhead niet meer gecontracteerd worden voor Wlz-zorg.

Leijten