Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 56

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 56 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK

Ontvangen 10 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.1.1 vervalt in de begripsbepaling van «ADL-woning» de zinsnede «die tot stand zijn gekomen met behulp van subsidie uit de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten of het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten».

Toelichting

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is een delegatieartikel opgenomen, ingevolge waarvan op grond van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels subsidies voor het verlenen van direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen in en om de ADL-woning worden verstrekt. In de Wlz is echter opgenomen dat dergelijke subsidies alleen worden verstrekt voor ADL-assistentie in woningen die tot stand zijn gekomen met behulp van subsidie uit de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten of het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. Concreet betreft dit woningen die vóór 2009 met subsidie zijn gebouwd. Dit betekent dat er geen nieuwe ADL-clusterinitiatieven kunnen worden gestart. Dit amendement beoogt het verstrekken van subsidie voor ADL-assistentie niet alleen in woningen met (bouw-)subsidie van vóór 2009 mogelijk te maken, maak ook voor woningen die na 2009 zijn gebouwd, of nog gebouwd zullen worden. Hierdoor kunnen gewenste clusterinitiatieven mogelijk worden gemaakt. Op grond van artikel 10.1.3 worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld over de precieze subsidieverstrekking. Hierin kunnen specifieke (bouwkundige) eisen worden opgenomen om een ongewenste explosieve stijging van het aantal subsidieverstrekkingen tegen te gegaan.

Otwin van Dijk