Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 54

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 54 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 10 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 10.1.1, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. over de voorwaarden waaronder persoonsvolgende bekostiging mogelijk is, waarbij ten minste wordt bepaald dat:

    • 1°. de verzekerde en de zorgaanbieder op grond van het indicatiebesluit een zorgplan opmaken, en

    • 2°. de zorgaanbieder bij het zorgkantoor een verzoek indient tot vergoeding van de kosten die hij ter uitvoering van het zorgplan maakt.

Toelichting

Het in dit amendement voorgestelde onderdeel maakt het mogelijk via een algemene maatregel van bestuur experimenten te starten rondom persoonsvolgende bekostiging voor naturazorg waarbij de cliënt meer keuzevrijheid heeft en ruimte is voor zorg op maat. Bij een persoonsvolgend budget hoeven cliënten echter niet de administratie te voeren zoals bij een PGB.

Dik-Faber