Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 48

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 48 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 9 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 8.1.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8.1.1a

De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening op zodanige wijze, voorziet de instelling zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel, en draagt zorg voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot een verantwoorde zorg. Hierbij betrekt hij de resultaten van overleg tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten- en consumentenorganisaties. Voor zover het betreft zorgverlening die verblijf van de verzekerde in de instelling gedurende tenminste het etmaal met zich brengt, draagt de zorgaanbieder er tevens zorg voor dat in de instelling geestelijke verzorging beschikbaar is, die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de verzekerden.

Toelichting

Een mens is lichaam én geest. Bij goede zorg en ondersteuning zijn beiden niet los van elkaar te zien worden. Langdurige zorg gaat dan ook over meer dan alleen lichamelijke zorg en begeleiding. Het gaat ook om geestelijke verzorging. De nieuwe Wet Langdurige Zorg wordt dé wet voor de langdurige (intramurale) zorg voor mensen met een zware zorgvraag. Deze zorgbehoefte gaat vaak gepaard aan grote levens- en zingevingsvragen. En daarom hoort het recht op geestelijke verzorging thuis in de Wet Langdurige Zorg.

Keijzer