Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433891 nr. 44

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP

Ontvangen 9 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 3.3.2, worden na het vierde lid, twee leden ingevoegd, luidende:

  • 4a. Voordat een besluit op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt genomen, kan de verzekerde of zijn vertegenwoordiger de Wlz-uitvoerder een persoonlijk plan te overhandigen, waarin de verzekerde of zijn vertegenwoordiger de door hem beoogde samenstelling van het modulair pakket thuis schetst. De Wlz-uitvoerder brengt de verzekerde of zijn vertegenwoordiger van deze mogelijkheid op de hoogte en stelt hem gedurende zeven dagen na de aanvraag in de gelegenheid het plan te overhandigen.

  • 4b. Indien de verzekerde of zijn vertegenwoordiger een persoonlijk plan als bedoeld in lid 4a aan de Wlz-uitvoerder heeft overhandigd, betrekt de Wlz-uitvoerder dat plan bij het nemen van het besluit op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.

II

In artikel 3.3.3, worden na het eerste lid, twee leden ingevoegd, luidende:

  • 1a. Voordat een besluit op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt genomen, kan de verzekerde of zijn vertegenwoordiger het zorgkantoor een persoonlijk plan overhandigen, waarin de verzekerde of zijn vertegenwoordiger de door hem beoogde samenstelling van het persoonsgebonden budget schetst. Het zorgkantoor brengt de verzekerde of zijn vertegenwoordiger van deze mogelijkheid op de hoogte en stelt hem gedurende zeven dagen na de aanvraag in de gelegenheid het plan te overhandigen.

  • 1b. Indien de verzekerde of zijn vertegenwoordiger een persoonlijk plan als bedoeld in lid 1a aan het zorgkantoor heeft overhandigd, betrekt het zorgkantoor het persoonlijk plan bij het nemen van het besluit op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid.

III

In artikel 8.1.1, wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Voorafgaand aan de bespreking kan de verzekerde of zijn vertegenwoordiger de zorgaanbieder een persoonlijk plan overhandigen waarin hij ingaat op de onderwerpen, genoemd in het eerste en tweede lid. De zorgaanbieder brengt de verzekerde of zijn vertegenwoordiger van deze mogelijkheid op de hoogte en stelt hem gedurende zeven dagen daaropvolgend in de gelegenheid het plan te overhandigen.

IV

In artikel 8.1.3, wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Indien de verzekerde of diens vertegenwoordiger een persoonlijk plan als bedoeld in artikel 8.1.1, lid 2a, heeft overhandigd, betrekt de zorgaanbieder dit persoonlijk plan bij het opstellen van het zorgplan.

Toelichting

Dit amendement beoogt dat de cliënt zelf in staat wordt gesteld op een voor hem of haar passende wijze een persoonlijk zorgplan op te stellen. In het plan kan de cliënt – al dan niet tezamen met zijn persoonlijke netwerk – de zorg die door hem wordt gewenst, beschrijven. Doordat de cliënt voorafgaand aan het moment dat een besluit wordt genomen op een aanvraag voor een modulair pakket thuis of een persoonsgebonden budget, of – ingeval van een volledig pakket thuis of zorg in een instelling – voorafgaand aan de zorgplanbespreking, zijn persoonlijk plan voorlegt aan ofwel het zorgkantoor, ofwel de zorgaanbieder, zijn dezen direct bekend met de wijze waarop de cliënt zelf vorm wil geven aan zijn persoonlijk gewenste zorg. Wanneer de cliënt de zorg wenst te ontvangen middels een persoonsgebonden budget, keurt het zorgkantoor het persoonlijke zorgplan goed of past het, in overleg met de cliënt, waar nodig aan. Ook kan het persoonlijke zorgplan aan een zorgaanbieder worden voorgelegd wanneer ZIN de door de cliënt gewenste leveringsvorm van de zorg is. Hiermee komt de regie bij de cliënt te liggen. Gebleken is dat de eigenaar van het probleem vaak, samen met mensen uit zijn omgeving, de sleutel voor de oplossing in handen heeft.

O. van Dijk Bergkamp